GDPR

Robert Lipic - Fotograf / Filmfotograf

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s nya dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder.

Lagstiftningen har kommit till för att skydda den personliga integriteten, och i Sverige ersätter den personuppgiftslagen (PUL). Eftersom bilder ingår i begreppet personuppgift påverkar den nya lagen oss som fotografer.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Även om GDPR är en EU-lag, kan enskilda länder göra inskränkningar i lagen. I Sverige faller all behandling som omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) utanför GDPR. Men även behandling utan koppling till TF och YGL undantas, om ditt syfte är journalistiskt, konstnärligt, litterärt eller akademiskt skapande.

Förteckning över vilka uppgifter som lagras. Ett första och viktigt steg i att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen är att ha koll på vilka personuppgifter som hanteras i ditt företag.

I princip alla företag är enligt förordningen skyldiga att ha en förteckning som beskriver de olika sätt som man hanterar personuppgifter på.

Personuppgiftsansvarig samt kontaktperson är Robert Lipic, ägare.


Hantering av personuppgifter

Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som bilder och fakturaadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ta bilder på dig och ta betalt. Rob Production AB stödjer sig mot Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen då vi arbetar för verksamheter som omfattas av dessa lagar. I övriga fall stöder sig Rob Production AB på rätten till konstnärlig avbildning.


Förteckning över information som i relevanta fall lagras

Bild och bildens metadata vilket inkluderar tidpunkt och eventuellt plats för fotografering.

Märkning av bild vilket inkluderar personnamn. Arbetsanteckningar och kontaktuppgifter för att kunna genomföra uppdraget, vilket kan inkludera namn, adresser, telefonnummer, personnummer, fakturauppgifter.

Av kunder tillhandahållna personuppgifter som exempelvis namnlistor för personalfotograferingar.

Bilder och projektbeskrivningar som visas på webbsida, Facebook, Pixieset, samt Instagram.


Lagring och tillgång till data

Samtliga data lagras på minneskort från kamera eller lokala hårddiskar. Endast personuppgiftsansvarig har direkt tillgång till dessa data.


Vilka lämnar vi ut personuppgifter till?

Vi delar endast personuppgifter med andra aktörer när det behövs för ett specificerat ändamål. I flera fall anlitar vi själva underleverantörer, dessa kommer att ta del av personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträden. Det innebär att de endast får använda sig av uppgifterna för våra ändamål, det får inte använda dem för något eget syfte eller vinning och de skall också följa regler kring personuppgifter. Dessa typer av underleverantörer kan vara t.ex. underleverantörer för fakturering och leverans av varor, för IT-drift och IT-stöd, för fakturering och för bokföring.

I vissa fall kan vi även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra externa parter som inte är våra biträden, utan som själva har ett eget ändamål och ansvar för sin hantering av personuppgifterna. Detta kan ske i följande fall:

Utlämnande till myndighet (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) för det fall lag kräver att vi gör det.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till annonsörer och vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till externa parter.


Arkivering

Dina uppgifter kommer att sparas så länge mina backupper håller av den enkla anledningen att du ska kunna komma tillbaka till mig om dina bilder försvunnit. Jag hålls dock inte ansvarig för att behålla backupper utöver avtalad tid.


Rätt till information och att bli glömd

Enligt GDPR har du rätt att få ut information som finns samlad om dig själv. Vill du ha denna information skriver du till info@robproduction.com

Du har även rätt att få denna information om dig raderad. Även äldre bilder omfattas av den nya lagen. Alla tidigare bilder i arkivet – om bilderna föreställer nu levande och identifierbara personer, och inte är med i undantagen.

Org nr: 559168-3304

Godkänd för F-skatt

Tel : +46 (0) 707-728668

E-mail: info@robproduction.com

GDPR